Podmienky ochrany súkromia (digitálny marketing)

Ochrana osobných údajov

 

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom www.sunteq.sk a správcom osobných údajov je spoločnosť: SUNTEQ, spol. s r.o., Vajnorská 105, 831 04, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30226406, zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka 1871/R.

Ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “GDPR”).

Spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, IP adresa a cookies.

 

II. Účel, doba a právny základ pre spracovanie Osobných údajov

Osobné údaje spracúvame pre nasledujúce účely a na základe týchto právnych podkladov: 

1. Plnenie a uzavretie zmluvy na dodávku tovaru a poskytnutie služieb:

 • Osobné údaje budú spracované po dobu nutnú k plneniu kúpnej zmluvy ako je dodanie tovaru alebo služby, technická podpora a pod.
 • Marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

2. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

 • Účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený.
 • Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 GDPR, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

3. Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

 • Plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
 • Individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 GDPR, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
 • Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Cookies sú nutné k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby). Ďalej aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

 

III. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Osobné údaje získané na www.sunteq.sk neposkytujeme tretím stranám.

 

IV. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Naše webové sídlo www.sunteq.sk nie je určené pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže naše wbeové sídlo používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič alebo poručník).

 

V. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka, poskytovanie služby IBod.

Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

VI. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
 • na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 • na vymazanie poskytnutých Osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý);
 • na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 • právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo na odvolanie súhlasu.

Úprava a doplnenie
Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu na www.studio.sk. Môžete meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení.

Oprava
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať emailom na adrese info@sunteq.sk. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)
Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to emailom na adrese info@sunteq.sk.
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov.
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov.
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov.
 • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené.
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ichspracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu.
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás.

Výmaz
Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

a. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
b. Odvolal/a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
c. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
d. Osobné údaje sú spracované nezákonne
e. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
f. Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom emailu na adrese info@sunteq.sk.

Obmedzenie spracovania
Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Namietanie spracovania
V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@sunteq.sk.
 • namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@sunteq.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.